Naturturismfond

Naturturismfond Örebro Naturturismfonden kommer att ge stöd till de ansökningar som tydligt visar att de uppfyller alla kriterier listade nedan och innehåller all nödvändig information efterfrågad i ansökningen. Det är viktigt att bevisa varför just ditt projekt borde få stöd från jubileumsfonden i din ansökan.

 

För att din ansökan ska vara med om chansen att få stöd behöver ditt projekt uppfylla samtliga kriterier och övriga villkor listade nedan:

 

Allmänna fakta

Ansökningstid: Löpande ansökningar som behandlas allt eftersom. När medlen är slut kommer inga ytterligare ansökningar att tas emot.

Handläggandetid: Max en månad. Sommartid kan handläggandetiden vara längre.

Utbetalning: Sker efter avslutat projekt/evenemang/arbete

Maxbelopp: 50 000 SEK. Ansökan kan beviljas till ett lägre belopp.

Minimibelopp: 5 000 SEK.

Om maxbelopp ska utbetalas ska projektet som ansökningen handlar om bedömas som nationellt intressant och kunna få mycket stor spridning.


Vem kan ansöka?

 • Ansökningar välkomnas från föreningar, organisationer och företag som verkar inom området naturturism eller landsbygdsturism, med säte i Örebro kommun.
 • Ansökningar kan inte komma från privatpersoner eller offentliga institutioner.

 

Villkor för att ansökan ska bli behandlad

 • Den sökande får inte ha skulder till Örebro kommun vid ansökningstillfället.

 

 • Ansökningarna ska utgå från begreppet turism. Målgruppen ska därför vara projekt eller liknande som har både lokal, regional, nationell och gärna även internationell publik.
 • Insatserna ska inte finansiera ordinarie verksamhet utan tillföra något som inte annars hade varit möjligt. Syftet är att ge projektet möjlighet att nå en högre nivå.
 • Ansökningarna kan endast gälla insatser som sker i Örebro kommun utanför tätorten Örebro.
  Det område som av SCB definieras som Örebro tätort omfattas inte av fonden.
 • För att medel ska beviljas krävs en tydlig plan för hur insatserna förvaltas. Exempelvis vad gäller skötsel.
 • Pengarna ska inte gå till löner i ordinarie verksamhet.
 • Insatserna ska påbörjas under 2018

 

Kriterier

 • Ansökningar kan göras kring allt som befrämjar naturturism. Syftet är att stimulera till turism i Örebro med utgångspunkt från aktiviteter inom området natur och friluftsliv och därigenom visa på Örebros fördelar som besöksort inom detta området. 
 • Insatserna kan handla om såväl skapande av något fysiskt, t ex byggande, som evenemang på naturliga arenor.
 • Fonden ska vara utvecklingsbefrämjande, syftet är att stimulera befintlig verksamhet att ta ett steg vidare i utvecklingen som blir bestående.
 • PR-skapande är positivt. Mindre insatser med hög PR-faktor kan därför beviljas medel, trots att målgruppen är liten.
 • Insatserna ska inte gå till enbart kompetensutvecklande insatser som utbildning, föreläsningar och studieresor.

Övriga villkor

 • Projektet ska vara partipolitiskt och religiöst obundet
 • Projektet ska följa demokratiska värdegrunder
 • Alla insatser som får bidrag av fonden måste använda Örebro-logotypen i eventuellt marknadsföringsmaterial
 • Alla insatser som får bidrag av fonden måste svara på en utvärderingsrapport som kommer att skickas ut efter att insatsen är avslutad. Denna rapport måste vara inlämnad inom 2 veckor efter mottagande
 • Alla projekt som får bidrag av fonden måste skriva under en överenskommelse med Örebrokompaniet. Pengarna kommer inte att föras över till projektet innan detta är gjort.
 • Aktören ska på begäran kunna redovisa samtliga kostnader och intäkter med fakturor eller motsvarande underlag

 

 • Örebrokompaniet kan hålla inne eller återkräva utbetalt bidrag om:
  • Beslutet om bidrag är baserat på oriktiga eller ofullständiga uppgifter
  • Projektet inte genomförs enligt ansökan
  • Förutsättningar för Projektets finansiering förändras
  • Aktören använder bidraget för annat ändamål
  • Aktören bryter mot kriterierna och/eller övriga villkor


Länk till ansökningsformulär